Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.kalajka.com, provozovaném Klárou Žejdlovou, Vlov nad Lesy 14, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, Česká republika. Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Klárou Žejdlovou jakožto prodávajícím a dodavatelem na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.


2. Vymezení pojmů 

 • Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

 • Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 • Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

 • Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 • Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.kalajka.com jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami jakož i Reklamačním řádem.
 • K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.

 • Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na jim zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 • Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

 • Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

 • Storno objednávky lze provést prostřednictvím e-mailu či telefonicky před expedicí objednaného zboží, postačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás.

 • Veškeré ceny včetně akčních cen platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.

 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce; nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.


4. Cena zboží

Ceny zboží jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH.
Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.


5. Způsoby platby, náklady na doručení

 • na dobírku (hotově při převzetí zboží) - doprava 90.- Kč 

 

Zboží zaplatíte až při jeho dodání přímo doručiteli (Česká pošta, případně jiný přepravce).

 • bankovním převodem - doprava 75,- Kč 

Při platbě bankovním převodem vyčkejte na potvrzovací e-mail, ve kterém naleznete informace k platbě. Fyzické dodání objednaného zboží lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na výše uvedený účet prodávajícího. Při platbě bankovním převodem uvádějte jako variabilní symbol číslo objednávky. 

 • kartou (přes rozhraní PayPal) - doprava 70,- Kč 

 

Při platbě kartou budete přesměrováni na rozhraní PayPal, kde provedete platbu kartou. Ihned po příjmu platby na účet prodávajícího bude zboží odesláno.


6. Způsob doručení 

Doručení zajišťuje Česká pošta, a.s. Zboží je doručováno na zákazníkem uvedenou adresu, o odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby. Vyhledání zásilky je možné na lince pro zákaznický servis 800 177 889.


7. Dodací podmínky

Termín dodání

Zboží, které je SKLADEM, Vám doručíme zpravidla do druhého pracovního dne po jeho zaplacení kamkoli po ČR. Víkendové objednávky, či objednávky realizované o svátcích jsou zpracovávány vždy první pracovní den, který po nich následuje.


Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího e-mailem.

Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejdete tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.


8. Reklamace a záruka zboží

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, uplatnění práv z odpovědnosti za vady, upravuje v podrobnostech Reklamační řád.


9. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval prodávajícího (písemně, e-mailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě prodávajícím bezplatně stornována.
Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. V případě, že je zboží používáno a částečně opotřebováno, prodejce vypočte náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na adresu prodávajícího. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené o skutečně vynaložené náklady, příp. ponížená o částku úměrnou opotřebení), na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Skutečně vynaložené náklady jsou stanoveny součtem nákladů na zpracování a vyřízení objednávky.


Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.. Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.


Zboží spolu s odstoupením od smlouvy zašlete na adresu:

Klára Žejdlová
Vlkov nad Lesy 14
503 51 Chlumec nad Cidlinou

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy předmětné zboží není na skladě, nebo jej není možné dodat, případně se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky, nebo e-mailem za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod). 


10. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.
Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.


11. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.

V případě změny obchodních podmínek lze získat původní obchodní podmínky platné v době uzavření kupní smlouvy na žádost zaslanou na cekia@cekia.eu


Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. července 2012. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

 

 

 


TOP produkty

Kontakt

Taťana Žejdlová
Revoluční 558, 50401 Nový Bydžov
+420 608436090
12977829