Reklamační řád

1. Obecná ustanovení

Reklamační řád je sestaven v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "občanský zákoník"), upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době. Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

 

2. Vymezení základních pojmů  

. "prodávajícím" se rozumí Klára Žejdlová, Vlkov nad Lesy 14, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

. "internetový obchod" je internetový obchod www.kalajka.com provozovaný prodávajícím

. "kupující" je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě

. "zbožím" se rozumí věc zakoupená prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě

. "záruční list" je listina vystavená prodávajícím, obsahující zákonem stanovené minimální náležitosti; za záruční list je považována faktura, kterou obdrží kupující v souvislosti s nákupem konkrétního zboží.

. "reklamací" je uplatnění práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, které je učiněno kupujícím vůči prodávajícímu osobně, písemně nebo e-mailem, a které obsahuje identifikaci kupujícího, zboží, popis vady a jejích projevů.

3. Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby.


Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

. neodborným použitím výrobku

. mechanickým poškozením nebo opotřebením

. živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)

. jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě, přepěťové rázy)

               
Neprodleně po obdržení zásilky zboží zkontrolujte. Pokud zjistíte závadu na zboží, nebo rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, laskavě nás kontaktujte písemně, telefonicky nebo na e-mail
objednavky@kalajka.com
Vaše reklamace bude co nejdříve projednána. Oznámení je třeba učinit okamžitě, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí, že vaše reklamace nebude uznána.
 

Nároky kupujícího ze záruky mimo jiných případů zanikají:

. pokud nebyla vada reklamována v záruční době

. při svévolných změnách původních údajů v záručním listě provedených kupujícím

. při neodborných opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích

. poškozením zboží působením živlů 


4. Záruční doba

Záruční doba činí 24 měsíců a začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o tom, kdy zboží reklamoval, o provedení záruční opravy a o době jejího trvání.
Dojde-li k výměně zboží za nové, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.


5. Vyřízení reklamace 

Reklamaci vady výrobku kupující uplatňujte u provozovatele internetového obchodu. Vždy přiložte kopii dokladu o prodeji a přesný popis závady. Reklamované zboží nezasílejte dobírkou.

Kupující má právo, aby vada na výrobku byla v záruční lhůtě bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně oboustranně nedohodne na lhůtě delší. 

Kupující má právo

. na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady jde-li o vadu odstranitelnou

. na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy

. na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží

. na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží

. na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci í dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu. 


6. Vrácení peněz

Provozovatel internetového obchodu poskytuje na veškeré zboží prodané prostřednictvím svého internetového obchodu garanci vrácení peněz po dobu 14-ti dnů od zakoupení zboží. Do garance nejsou započítávány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky. Z částky budou odečteny náklady na poštovné. Garance se nevztahuje na zboží poškozené, nefunkční a použité.

       
7. Podmínky pro vrácení peněz                                            

 . zboží musí být kompletní, nepoužité a nepoškozené, schopné dalšího prodeje

. zásilku musí být odeslána zpět nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení

. ve vrácené zásilce musí být přiložena kopie nákupního dokladu ke zboží, které chcete vrátit

. vracíme peníze pouze za zboží, nikoli za námi a vámi zaplacené poštovné  


Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám převedeme částku na bankovní účet. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. 


8. Reklamace přepravních služeb
 

Zboží z je k vám doručováno prostřednictvím České pošty, a.s. Jako příjemci zásilky jste povinni si při převzetí zásilku prohlédnout a proto prosím postupujte následovně:

1. Zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem.

2. Při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty ihned reklamujte u dopravce.

3. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být sepsán ihned zápis o škodě. Dopravce je povinen sepsat reklamační zápis.

Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce zásilky povinen oznámit opravci vznik škody bez zbytečného odkladu poté co jí zjistil, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky.


K reklamaci je ve všech případech nutné předložit: reklamační protokol a kopii faktury

 

9. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. července 2012.

 


TOP produkty

Kontakt

Taťana Žejdlová
Revoluční 558, 50401 Nový Bydžov
+420 608436090
12977829